شیک پلاس    تصویر کمک به خیریه   در دسته

فروشگاه آنلاین شیک پلاس در راستای مسئولیت اجتماعی که بر عهده هر انسان فهیم و هر سازمان بیدار است اقدام به اهدای درصد قابل توجهی از سود حاصل هر فاکتور جهت انجام امور خیریه و انسان دوستانه در سراسر ایران می نماید. به امید روزی که هیچ امیدواری، نا امید نشود.

انواع کمک های انسان دوستانه.

انواع کمک های سلامت محور.

انواع کمک های حفاظت از محیط زیست.

انواع کمک های آموزشی و تربیت محور.

انواع کمک های فرهنگ محور.

انواع کمک ها در شرایط خاص و یا حوادث طبیعی.

انواع کمک به حیوانات و سایر جانداران.

مبالغ جمع آوری شده به صورت هر سه ماه یک بار و به یکی از امور مذکور اختصاص داده خواهد شد.